Generelle Salgsbetingelser

DIAPOL GRANITE OÜ’S GENERELLE SALGSBETINGELSER

Gyldig fra 10.08.2018

1. Gældende Generelle Salgsbetingelser

Diapol Granite OÜ’s Generelle Salgsbetingelser (de Generelle Salgsbetingelser) finder anvendelse på alle salgstransaktioner, som indgås mellem Diapol Granite OÜ (reg. kode 10613494) (Diapol) som Leverandør og dennes kunde (Kunde) som køber i egenskab af forbruger, og som inkorporerer de Generelle Salgsbetingelser (herunder salg gennemført via E-butikken). Disse Generelle Salgsbetingelser sammen med et accepteret tilbud eller anden aftale (ved køb gennem E-butikken også Brugervilkårene for E-butikken), som henviser til de Generelle Salgsbetingelser, refereres kollektivt til som Aftalen.

2. Aftalens indhold 

Diapol skal sælge visse produkter (Produkterne) og andre serviceydelser med relation dertil til Kunden iht. de vilkår og betingelser, der er aftalt i Aftalen. Kunden skal betale for Produkterne og serviceydelserne iht. de vilkår, der er aftalt i Aftalen.

3. Ordrehåndteringsprocedure

Kunden fremsætter anmodning om tilbud på de Produkter og serviceydelser, der tilbydes af Diapol, personligt, via websiden www.diapol.com eller via e-mail info@diapol.dk. En sådan anmodning om pristilbud skal ikke være bindende for Parterne.

Efter modtagelse af en anmodning om et tilbud skal Diapol udarbejde et indledende pristilbud med angivelse af omkostninger i forbindelse med opmåling, et indledende skøn over Produkternes pris og installationsarbejde og andre serviceydelser med relation dertil. Det indledende pristilbud skal være gældende i 3 måneder, medmindre andet er angivet. Den endelige pris på Produkterne, installationsarbejde og serviceydelser med relation dertil må efter færdiggørelse af opmåling justeres af Diapol i det endelige pristilbud (Ordre). Det indledende pristilbud skal blive bindende for Parterne mht. opmåling, efter Kunden har accepteret det indledende pristilbud. Accept af det indledende pristilbud skaber ikke en bindende aftale mht. Produkterne og det dertil hørende installationsarbejde, og Kunden er ikke forpligtet til at acceptere det endelige pristilbud.

Efter accept af det indledende pristilbud aftaler Diapol og Kunden et passende tidspunkt for Diapol til udførelse af opmåling. Diapol måler op inden for den normale arbejdstid; arbejdet udover den normale arbejdstid vil kun udføres iht. særlig aftale.

Efter færdiggørelse af opmåling skal Diapol udstede en Ordre. Ordren skal angive det endelige pristilbud på Produkterne, installationsarbejdet og serviceydelserne med relation dertil. Ordren skal være gældende i 3 måneder, medmindre andet er angivet. Ordren skal blive bindende for Parterne, efter Kunden har returneret et underskrevet eksemplar af Ordren til Diapol eller på anden vis har accepteret Ordren.

Forbehold

Med forbehold for separat aftale må Diapol udstede en ordrebekræftelse baseret på tegninger og mål fremlagt af Kunden. I sådanne tilfælde skal Diapol ikke være ansvarlig for Produkternes korrekte form og endelige dimensioner, hvis Produkterne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med tegningerne og målene fremlagt af Kunden.

Hvor det ved fremstillingen af bordpladen viser sig, at det ikke er muligt at fremstille bordpladen på grundlag af den af opmåleren udarbejdede tegning, forbeholder Diapol sig ret til at ændre produktionstegningen. Ændringerne bekræftes hos kunden. Hvis den nye produktionstegning medfører ændring af prisen på opgaver eller produkter, så forpligter kunden sig til at erlægge yderligere betaling til Diapol svarende til den del af prisen, som overstiger bestillingsprisen. Dersom den nye pris er mindre end den i bestillingen angivne, tilbagebetaler Diapol forskellen til kunden.

4. Produkternes kvalitet

Diapol skal gøre sit bedste for at sikre, at de leverede Produkter er fri for fejl grundet fejlagtigt håndværk eller brug af defekte materialer. Kunden er klar over og accepterer, at de leverede Produkters tekstur, mønster, nuance og tone kan variere og ikke vil være nøjagtigt det samme som prøverne på de samme materialer. Ligeledes er parterne enige i, at naturmaterialer er særprægede. Der kan forekomme sprækkelignende striber, skrammer, uregelmæssigheder i overfladen, afslag og småhuller, variationer i mønster og toner, farveændringer, eller småstumper af andre bjergarter. Sådanne særheder ved materialet anses ikke for defekter.

5. Tolerancer

Følgende variationer i faktiske mål på de leverede Produkter er tilladelige og skal ikke anses for manglende overensstemmelse: (i) bordpladens generelle mål op til -2 mm; (ii) udskæringens generelle mål +/- 2 mm; (iii) tykkelsen af en bordplade i granit eller marmor +/- 2 mm, tykkelsen af en bordplade med 30 mm quartz +/- 1,5 mm, tykkelsen af en bordplade med 12 og 20 mm quartz +/- 1 mm, tykkelsen af en keramisk bordplade +/- 2 mm.; (iv) samling maks. 2 mm.

6. Kundens forpligtelser

Før opmålingsarbejde kan påbegyndes, skal Kunden for egen regning gøre Stedet klart som følger:
– de grundlæggende køkkenenheder skal være på plads og bordpladerne fjernet. Med forbehold for separat aftale med Diapol kan det være muligt i nogle tilfælde at måle op uden at fjerne de eksisterende bordplader. I sådanne tilfælde skal Diapol ikke bære ansvaret for Produkternes korrekte form og endelige dimensioner med henblik på at de skal erstatte de eksisterende bordplader;
– I forbindelse med køb og installation af skabe, møbler og understøttende konstruktioner skal man tage de bestilte produkters vægt på mindst: quartz 75 kg/m2, granit og marmor 95 kg/m2, keramik 25 kg/m2 med i betragtning;
– væggen bag bordpladen skal være ret for montering af bagpladerne; -vaske, haner, blus. komfuret skal være afmonteret, ved behov;
– sørge for passende, sikker og uhindret adgang til opmåling stedet for de personer, der skal udarbejde tegninger, dvs. fjern genstande, som hindrer udførelsen af deres arbejde.

Kunden skal senest i forbindelse med bekræftelsen af ordren vælge de specifikke modeller af vaske, blandingsbatterier, haner og komfurer/blus og fremsende de relevante specifikationer (f.eks. model, mål og anden teknisk information som Diapol anmoder om) til Diapol og sikre deres levering til tidspunktet for måloptagelsen. Dersom håndvask, blandingsbatteri og komfur ikke er til stede ved opmålingen, har kunden ansvaret for rigtigheden af produktoplysningerne;

Enhederne og komfuret må ikke flyttes eller ændres efter opmåling.

Forud for installationsarbejdet

Før installationsarbejde kan påbegyndes, skal Kunden for egen regning gøre installationsstedet klart som følger:
– sørge for at skabe, møbler og understøttende konstruktioner til installationen af bordpladen er i samme stand under opmåling – og installationsarbejde – korrekt monteret, plane og, hvor det er relevant, tilstrækkeligt understøttet;

– sørge for at åbningerne i skabene, møblerne og de understøttede konstruktioner under bordpladen, som er påkrævet til komfur, vask osv., er blevet korrekt skåret ud, hvor dette skal ske;
– sørge for, at eksisterende bordplade og stænkplader er fjernet;

– sørge for, at gulvet på installationsstedet er dækket med et stærkt skridsikkert materiale. Montørerne fra Diapol er forpligtet til at bære sikkerhedssko, så de ikke beskadiger gulvet;
– sørge for at der er lukket for vandforsyningen og slukket for elektriciteten;

– sørge for, at montørerne har passende, sikker og uhindret adgang til installationsstedet og fjerne elementer og objekter, der hindrer udførelsen af arbejde;
– hvis det er specifikt aftalt i Ordren er Kunden ansvarlig for løfteassistance.

Kunden er bevidst om at Diapol ikke udfører følgende arbejde:
– fjernelse og brug af den eksisterende bordplade, undtagen i tilfælde af særlig aftale eller når Diapol udfører arbejde med relation til fjernelse af defekter.
Diapol er erstatningsansvarlig for:
– forsegling af mellemrummet mellem det installerede Produkt og væggen, undtagen ved separat aftale;
– montering af vinduesplader;
– lukning og slukning af vand og elektricitet.

Kunden er bevidst om at opmåling- og installationsarbejde i gennemsnit tager mindst 1-3 timer. Personer der skal udføre opmåling- og skabelonarbejdet, samt montører må tage billeder af det udførte arbejde med henblik på efterfølgende kvalitetskontrol.

I tilfælde af kundens manglende forberedelse af stedet med henblik på opmåling- eller installationsarbejde inden det aftalte tidspunkt for udførelsen af opmåling- eller installationsarbejdet, har Diapol ret til at udstede en supplerende faktura for de ekstraomkostninger, som Diapol er blevet påført i forbindelse med arbejdets udførelse/forsinkelse.

Dersom kunden efter udførelsen af opmålingsarbejdet ikke ønsker at fortsætte med bestillingen, så har kunden alligevel pligt til at erlægge betaling til Diapol for opmålingsarbejdet og andre allerede udførte forberedende arbejder.

7. Levering og installationsarbejde

Diapol skal levere Produkterne til Kunden og udføre installationsarbejdet i overensstemmelse med de leveringsbetingelser, der er aftalt i Ordren. Det nøjagtige tidspunkt for udførelsen af installationsarbejdet skal aftales mellem Diapol og Kunden. Diapol udfører installationsarbejdet inden for normal arbejdstid og, efter separat aftale med Kunden, også uden for normal arbejdstid. Diapol har ret til at benytte underleverandører til udførelse af opmåling- og installationsarbejde.

Parterne skal straks efter fuldførelsen af installationsarbejdet sammen udføre en inspektion af arbejdet og Produkterne, og underskrive en acceptprotokol hvor eventuelle defekter, der er opdaget af Kunden (eller dennes repræsentant), skal anføres. Sådanne defekter skal afhjælpes af Diapol inden for rimelig tid. Kunden er forpligtet til selv at være til stede i forbindelse med færdiggørelsen af installationsarbejdet, et tidspunkt Diapol skal give Kunden rimeligt varsel om. Hvis Kunden eller dennes udpegede repræsentanter ikke dukker op til inspektionen og underskrivningen af acceptprotokollen, skal Diapol være berettiget til at benytte sig af tredjeparter på Kundens ejendom som vidner til leveringen, og sådanne personer vil blive anset for at være autoriserede repræsentanter for Kunden mht. at acceptere levering.

Risikoen for hændeligt tab af eller hændelig skade på Produkterne skal overgå til Kunden ved underskrift af acceptprotokollen.

Kunden er bevidst om at bordpladen pga. tørring ikke må benyttes eller berøres i mindst 24 timer efter montering.

8. Fakturering og betaling

Kunden accepterer at betale Diapol for det aftalte skabelonarbejde (baseret på det indledende pristilbud) og for de bestilte Produkter, installationsarbejdet og serviceydelser baseret på Ordren, i overensstemmelse med den faktura, der er udstedt af Diapol, og de aftalte betalingsvilkår.

Medmindre Parterne har aftalt andet, skal Diapol udstede en forudbetalingsfaktura efter Kundens accept af Ordren, og Kunden accepterer, at Diapol ikke er forpligtet til at påbegynde opfyldelsen af Ordren, før forudbetalingen er blevet modtaget.

Hvor Aftalen er en distancekontrakt, er Kunden bevidst om, at denne ikke har nogen ret til at trække sig ud af den mht. varer, der er fremstillet iht. Ordre eller tydeligt skræddersyet, som f.eks. Produkter, der er skåret iht. specifikke mål taget på Kundens ejendom og iht. Kundens anmodning.

Når der er blevet udstedt en forudbetalingsfaktura, skal Kundens manglende betaling af forudbetalingsfaktura i løbet af 30 dage automatisk annullere Ordren og berettige Diapol til ensidigt at ophæve Aftalen.

Kunden er bevidst om at målene og materialerne på sådanne Produkter ikke kan ændres fra det øjeblik, hvor Diapol påbegynder produktionen af de bestilte Produkter.

Når Produkterne er blevet produceret og før installationsarbejdet, skal Diapol udstede en endelig faktura til Kunden. Diapol er ikke forpligtet til at påbegynde installationsarbejdet, før fuld betaling af den endelige faktura er modtaget. Hvis installationsarbejdet er blevet udført af Diapol før modtagelse af fuld betaling for den endelige faktura, skal den endelige faktura forfalde (i) straks efter færdiggørelsen af installationsarbejdet eller (ii) på forfaldsdatoen på den pågældende faktura (alt efter hvilken dato, der falder først). Medmindre andet er angivet på fakturaen, skal standardbetalingsbetingelserne være 3 hverdage efter installationsdatoen.

Hvis Kunden er forsinket med betaling, er Diapol berettiget til at opkræve renter af den forsinkede betaling på 0,02 % pr. dag, samt omkostningerne i forbindelse med genopretning af fakturaen.

9. Garanti

Diapol tilbyder kun garanti på Produkterne og serviceydelserne hvis de relevante oplysninger er angivet i beskrivelse af produkter eller serviceydelser på hjemmesiden. På trods af eksisterende garanti eller mangel af denne løses kundens klager (se p.10).

10. Forbrugerklager og tvistløsning

Kunden er berettiget til at indgive forbrugerklager mht. Produkterne og serviceydelserne med relation dertil, til Diapol på den adresse, der er anført nedenfor, eller via websiden, hvor der angives detaljeret information om løsning af reklamation.

Diapol er forpligtet til at informere kunden om mulige reklamations løsninger og om tidsfrister for løsninger. En hvilken som helst tvist, kontrovers eller et hvilket som helst erstatningskrav, som måtte opstå pga. eller i forbindelse med Aftalen, skal afgøres vha. forhandlinger. Hvis Parterne ikke kan afgøre tvisten vha. forhandlinger, skal tvisten endeligt afgøres af en kompetent domstol.

11. Erstatningsansvar

Diapols erstatningsansvar er begrænset til direkte skader forvoldt Kunden som et resultat af grov misligholdelse af Aftalen. Diapols maksimale erstatningsansvar over for Kunden skal være begrænset til prisen på de Produkter, på baggrund af hvilke erstatningskravet opstod. Diapol skal under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for Kundens driftstab. De begrænsninger og undtagelser mht. erstatningsansvar, der er anført ovenfor, skal ikke finde anvendelse, hvor et sådant erstatningsansvar ikke kan undtages eller begrænses iht. gældende lov.

12. Gældende lov

Republikken Estlands love skal finde anvendelse på implementering og fortolkning af Aftalen. FN’s Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) [den internationale købelovskonvention] finder ikke anvendelse på Aftalen.

13. Persondataforordningen

Diapol behandler de af Kunden meddelte persondata i overensstemmelse med lovens krav. Diapols persondatavilkår kan ses på vores hjemmeside.

Diapol Granite OÜ

Adresse: Kasesalu 10, 76505 Saue, Estland E-mail: info@diapol.dk
www.diapol.com